Odbačena prijava protiv policajca

NEZAVISNO NOVINARSTVO ZA NEZAVISNO SUDSTVO - ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA

 

Nevršenjem svoje službene dužnosti policajac je pribavio korist licu koje je juna 2013. narušilo Zakon o javnom redu i miru jer protiv njega nije podneo prekršajnu prijavu usled čega je nastupila apsolutna zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka. Sektor za unutrašnje kontrole policije podneo je protiv njega krivičnu prijavu skoro dve godine nakon događaja, a ceo postupak okončan je primenom načela oportuniteta početkom ove godine

 

 

Na osnovu člana 283. stava 1, tačka 2 Zakona o krivičnom postupku poslednjeg dana novembra prošle godine vršiteljka funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu (OJT) u Loznici donela je naredbu kojom je odloženo krivično gonjenje policajca, osumnjičenog da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Osumnjičenom je istom naredbom naloženo da na račun Vlade Republike Srbije, u svrhu prihoda od primene načela oportuniteta u krivičnom postupku, uplati 80 hiljada dinara u roku od osam meseci. U naredbi je stajalo i da će protiv osumnjičenog postupak biti nastavljen ukoliko prihvaćenu obavezu ne izvrši na vreme, a ako to učini, krivična prijava biće odbačena.

 

Nemar ili nešto drugo

Nešto više od dve godine ranije, sredinom juna 2013, desetak minuta posle ponoći u dežurnoj službi Policijske stanice u Loznici zazvonio je telefon. Zabrinuti građanin prijavio je tuču dva mladića ispred njegove kuće. U Dnevniku događaja PS Loznica ostalo je zabeleženo ovo obraćanje, a na mesto događaja upućen je policijski službenik koji je tamo zatekao povređenog, u to vreme maloletnog mladića. Odmah je sa njim obavio razgovor, ali i sa građaninom koji je događaj prijavio. Mladić koji je, kako stoji u krivičnoj prijavi koju je kasnije Sektor za unutrašnje kontrole policije podneo OJT, imao vidne povrede u predelu lica, u razgovoru sa policajcem izjavio je da ga je tukao stariji, punoletni, brat. O prikupljenim saznanjima policajac je obavestio vođu smene dežurne službe PS i Hitnu medicinsku službu koja je povređenog mladića prevezla u lozničku Opštu bolnicu. Sve to ostalo je zapisano i u službenoj belešci koju je policajac podneo na kraju smene.

Nastavljajući rad na ovom slučaju policajac je 18. juna sačinio službenu belešku u kojoj je naveo da je o događaju izvestio i dežurnog zamenika OJT, a ona mu je rekla da se ne može izjasniti o postojanju eventualnog krivičnog dela dok ne ustanovi vrstu i težinu povreda kod maloletnika. Kako policijski službenik rad u vezi sa ovim slučajem nije okončao, događaj je 3. jula evidentiran u takozvanu Evidenciju PU - Pomoćni upisnici na zaduženju. To će se pokazati bitnim 24. februara 2015. godine kada su policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole policije razgovarali sa komandirom Policijskog odeljenja, a on im potvrdio da je za slučaj bio zadužen policajac čije se ime nalazilo i na omotu spisa iz Evidencije PU.

Radeći na slučaju policajac je 8. jula 2013. pronašao lice koje se tuklo sa maloletnikom, obavio razgovor sa njim i sačinio službenu belešku o obaveštenju primljenom od građanina koju je svojeručno potpisao. Mladić je u razgovoru sa policajcem priznao sve. Ono što je policijski službenik propustio nakon toga da učini dovelo je do krivične prijave protiv njega. On nije u Opštoj bolnici proverio vrstu i težinu povreda koje je zadobio maloletnik niti je o tome izvestio nadležno tužilaštvo, a nije ni protiv punoletnog mladića podneo prijavu zbog učinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru radi podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka te je u junu 2014. godine, stoji u krivičnoj prijavi protiv njega, nastupila apsolutna zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka.

 

Prijava protiv policajca

Policijski službenici Sektora 13. februara 2015. godine obavili su konsultacije sa zamenikom javnog tužioca, a ona im je rekla da ne postoji bilo koje delo koje se goni po službenoj dužnosti izvršeno od strane lica umešanog u prvobitni događaj. Međutim, izjasnila se da postoje osnovi sumnje da je policijski službenik izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja jer nije podneo prekršajnu prijavu iz Zakona o javnom redu i miru protiv osobe koja se tukla sa maloletnikom čime mu je pribavio korist jer neće odgovarati zbog učinjenog prekršaja pošto je nastupila apsolutna zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka. Zbog toga je odlučeno da se policijski službenik sasluša u svojstvu osumnjičenog za navedeno krivično delo i da se protiv njega podnese krivična prijava u redovnom postupku.

U Opštoj bolnici policijski službenici Sektora proverili su dokumentaciju u vezi sa ovim slučajem i utvrdili da je maloletnik vozilom Hitne pomoći prebačen u bolnicu oko 25 minuta posle ponoći u noći između 11. i 12. juna 2013. i da je to zavedeno u službenoj evidenciji. Utvrđeno je i to da je mladiću ukazana lekarska pomoć na Odeljenju otorinolaringologije, a da je snimanje povreda obavljeno u Službi za radiologiju, o čemu postoje odeljenski i povredni kartoni na Odeljenju i protokol u Radiologiji. Policajci iz Sektora pribavili su i izveštaje o vrsti i težini povreda koje je imao maloletnik prilikom prijema u bolnicu o čemu su im 25. februara 2015. izdata uverenja i na Otorinolaringologiji i u Službi radiologije. Istog dana oni su, bez prisustva nadležnog tužioca i branioca, saslušali policijskog službenika u svojstvu osumnjičenog, a on je tom prilikom, stoji u krivičnoj prijavi, rekao da nema šta da izjavi.

Odlaganje krivičnog gonjenja

Prema članu 283 ZKP, javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za ona krivična dela za koja je predviđena novčana, ili kazna zatvora do pet godina, ukoliko osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza: da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu, da uplati na propisan račun određeni novčani iznos koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe, da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad, da ispuni dospele obaveze izdržavanja, da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga, da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja, ili da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom.

U naredbi za odlaganje krivičnog postupka određuje se rok za izvršenje obaveze koji ne može biti duži od godinu dana.

Sektor unutrašnje kontrole potom je 6. marta 2015. Osnovnom javnom tužilaštvu dostavio “na dalju nadležnost i odluku” krivičnu prijavu protiv policajca jer su se u njegovim radnjama, kaže se u prijavi, stekli elementi krivičnog dela zloupotreba službenog položaja. Krivična prijava obrazložena je time što je “viši policajac nevršenjem svoje službene dužnosti pribavio korist licu jer protiv njega nije podneo odgovarajuću prekršajnu prijavu iz Zakona o javnom redu i miru zbog prekršaja koje je ono učinilo usled čega je nastupila apsolutna zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka te ono neće biti sankcionisano, iako mu je okončanje rada po ovom predmetu i podnošenje odgovarajuće prijave u više navrata nalagano od strane komandira Policijskog odeljenja.”.

Policajci bez oportuniteta

U trenutku kada je vođen postupak protiv ovog policajca, još uvek je bilo moguće primeniti načelo oportuniteta i prema policijskim službenicima u vezi sa krivičnim delom zloupotreba službenog položaja, ali to, prema rečima vršioca funkcije javnog tužioca OJT u Loznici Zorana Nestorovića, više nije tako.

- Kasnije smo dobili obavezno uputstvo kojim je naloženo da se načelo oportuniteta u ovom krivičnom delu ne primenjuje kada se radi o policijskim službenicima - kaže Nestorović.

- Odbacuje se krivična prijava Sektora za unutrašnje kontrole policije - Uprava za poslove unutrašnje kontrole policije podneta protiv policijskog službenika zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Krivičnog zakonika jer je osumnjičeni izvršio obavezu iz člana 283 stav 1 tačka 2 ZKP naloženu Naredbom javnog tužioca - piše u rešenju koje je doneo zamenik javnog tužioca 5. februara ove godine.

U obrazloženju se kaže da je osumnjičeni izvršio naredbu tužilaštva i uplatio 80 hiljada dinara na račun Vlade Srbije i 5. februara priložio nalog o uplati iz kojeg se vidi da je svoju obavezu u potpunosti izmirio. O ovome su obavešteni MUP i Sektor za unutrašnje kontrole policije - Uprava za poslove unutrašnje kontrole policije u Beogradu.

 

Nebojša Trifunović

Verica Mićić

Lozničke

Projekat Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo finansira Evropska unija u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost nedeljnika Vranjske, Polimlje, Kikindske, Lozničke i YUCOM-a i ne odražava mišljenja i stavove Evropske unije.

ZutoCvece