Građanske inicijative

Javno raspravljati VS hitno donositi

26.07.2019
 Nebojša Rančić – Media&Reform centar Niš U srži otvorene uprave nalazi se slobodan, aktivan i kreativan građanin. Takvu upravu, koja je otvorena za građane, nose četiri stuba, kao nosači krova na kome velikim slovima piše JAVNI INTERES. JAVNI INTERES i njegovo ispunjenje osnovni je zadatak otvorene uprave. Otvorena uprava ide u susret potrebama građana i ostvaruje javni interes kao korist ili dobrobit za sve građane, za veliku većinu ili manjinsku grupu posebno zaštićenu određenim propisima. Dakle, otvorena uprava kao nosač javnog interesa sa svoja četiri stuba daje u isto vreme i...

Objavljivanje podataka u otvorenom formatu

24.07.2019
U okviru Nacrta Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu nalazi se nova obaveza objavljivanja u otvorenom formatu podataka iz konkursa za finansiranje rada udruženja i sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa (obaveza 4.). Šta ovo znači? Do sada su organi javne vlasti na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou objavljivali na svojim internet prezentacijama podatke iz konkursa za finansiranje projekata udruženja i projekata za sufinansiranje medijskih sadržaja. Međutim, ti podaci su objavljivani u formi slike ili PDF dokumenta i nisu bili pogodni za dalju (...

Uspostavljanje Elektronske oglasne table za sve organe državne uprave

22.07.2019
PIŠE: Dejan Grujić - Narodni parlament Leskovac Činjenica je da veliki broj organa državne uprave nema posebno izdvojenu elektronsku oglasnu tablu na svojoj veb prezentaciji, što otežava informisanje stranaka. Iz toga proizilazi da fizička i pravna lica nemaju pravnu sigurnost jer na veb prezentacijama ne mogu da pronađu tražene dokumente. Trenutni način javnog dostavljanja uvida u dokumente jeste putem oglasnih tabli u zgradama upravnih organa, a koje su često nepregledne zbog prevelikog broja dokumenata. Na oglasnim tablama državnih organa i JLS se objavljuju i dokumenta vezana za...
ZutoCvece