Javni poziv Opštine Vladičin Han

Opštinska uprava u Vladičinom Hanu uputila je javni poziv za novi urbanistički projekt.

Zbog osetljivosti teme poziv prenosimo u celini.

Opštinska uprava Vladičin Han, Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne, građevinske i komunalne delatnosti , na osnovu člana 63. st. 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20), objavljuje


JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta, urbanističko-arhitektonske razrade

lokacije za izgradnju poslovnog objekta na kp.br.483 KO Vladičin Han


Javna prezentacija urbanističkog projekta, urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poslovnog objekta na kp.br. 483 KO Vladičin Han, koji je izradio Teking d.o.o., ogranak: Teking architecture, ul. Vožda Karađorđa broj 39, Niš, podnosioc zahteva Goran Ristić, ul. J.J.Zmaja br.27, Vladičin Han, organizuje se u trajanju od sedam dana u periodu od 07.08.2020. godine zaključno sa 14.08.2020. godine u prostorijama Službe za investicije, Opština Vladičon Han, ul. Svetosavska br.1.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne, građevinske i komunalne delatnosti Opštinske uprave, opštine Vladičin Han, ul. Svetosavska br.1.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi urbanistički projekat biće pružena potrebna stručna pomoć radnim danom u vremenu od 11.00 – 14.00 časova.

Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Marija Andrejević, dipl.inž.arh., tel. 017 390 511.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi opštine Vladičin Han, http://www.vladicinhan.org.rs/ .

Najnovije vesti

ZutoCvece