JAVAŠLUK: Grad nabavljao gorivo BEZ JAVNE NABAVKE

Gradska uprava Vranja je tokom 2016. godine platila račune za nabavljeno gorivo u iznosu od oko tri miliona dinara bez sproveđenja postupka javne nabavke, objavio je državni revizor nakon kontrole poslovanja lokalne samouprave.

- To je suprotno članu 39. Zakona o javnim nabavkama i članu 57. Zakona o budžetskom sistemu – utvrđeno je u postupu revizije uzorkovane dokumentacije.

Takođe, dodaje se da je Gradska uprava grada Vranja imala rashode u iznosu od 773.000 dinara za nabavku goriva za službena vozila, a da računi nisu potpisani od strane službenika koji bi potvrdio da je izvršena kontrola računa i od strane lica koje je odgovorno za nastalu poslovnu promenu.

- Računi su bez validne računovodstvene dokumentacije, što je suprotno članu 58. Zakona o budžetskom sistemu i članu 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu – naveo je revizor.

Na kontu “benzin” (426411), u datom periodu evidentirani su ukupni rashodi za nabavku benzina u iznosu od 4.051.000 dinara.

Revizor u izveštaju podseća da je Gradsko veće Vranja 4. novembra 2014. godine donelo Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila organa Grada Vranja (broj 06-171/201464), kojim su regulisani uslovi i način korišćenja službenih vozila, vođenje evidencije i kontrola službenih vozila.

Grad Vranje je za nabavku goriva za službena vozila zaključio Ugovor o prodaji naftnih derivata putem kreditne NIS kartice za gorivo od 24. jula 2014. godine sa „Naftnom industrijom Srbije“ ad Novi Sad.

Predmet ugovora bila je kupoprodaja naftnih derivata i druge robe i usluga korišćenjem kreditne NIS kartice za gorivo.

Gradonačelnik Milenković otputovao na odmor službenim kolima Agencije „Veda“

Ugovor je zaključen na rok od godinu dana od dana zaključenja ugovora. Taj ugovor je istekao 2015, a da nije sklopljen novi.

U 2016. godini Gradska uprava grada Vranja je sprovela otvoreni postupak javne nabavke male vrednosti i zaključila ugovor broj 404-39/2016-16, ali tek 2. avgusta 2016. godine sa ponuđačem „Naftna industrija Srbije“ ad Novi Sad.

Predmet ugovora bila je nabavka dizel goriva korišćenjem kreditne kartice, u vrednosti od pet miliona dinara.

Vozanje za sve pare

Prilikom kontrole rezervnih delova, pak, evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 672.000 dinara.

Gradska uprava je na ovom kontu evidentirala rashode za nabavku materijala odnosno delova i opreme za održavanje službenih vozila u iznosu od 66.000 dinara od ovlašćenog servisera „Auto Čačak”, prilikom redovnog servisiranja službenih vozila koja su u garantnom roku, kao i u iznosu od 28.000 dinara za nabavljene auto gume marke „Tigar” i u iznosu od 606.000 dinara od T.R. Jasenovopromet Vranje.

- Služba javnih nabavki je sačinila Službenu zabelešku broj 404-1-55/16 od 27. aprila 2016. godine kojom je izabrana ponuda ponuđača T.R. „Jasenovopromet“ iz Vranja. U 2016. godine im je plaćeno 578.000 dinara, ali bez zaključenog ugovora, što je suprotno članu 56. Zakona o budžetskom sistemu – navodi DRI.

Takođe, konstatuje se, Gradska uprava je izvršila rashode u iznosu od 177.000 dinara za nabavku ostalog materijala za prevozna sredstva “po osnovu računa koji nisu potpisani od strane lica koje je račun kontrolisalo i lica koje je odobrilo plaćanje, što je suprotno članu 58. Zakona o budžetskom sistemu i članu 16. Uredbe o računovodstvu”.

- Gradska uprava Vranja je platila račune u iznosu od 251.000 dinara za ostali materijal za prevozna sredstava po računima iz 2015. godine u roku dužem od 45 dana, što je suprotno članu 4. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – zaključuje se u izveštaju o poslovanju Grada Vranja koji je Državna revizorska institucija objavila 28. decembra 2017. godine.

D.D.

Komentari

Svuda je isto,svuda se muti,krade i otima.Čisto radi reda se i pojave inspekcije , popiju kafu i odu.Sve je uredu ili zbog nedostataka dokaza se oslobađaju.Neka pročešljaju malo javna preduzeća,od karneta,do tendera,plata i dnevnica i naći će krivična dela.Ništa se nije promenilo,svaka sledeća vlast je gora.

Danas ste hvatali pse lutalice,interesuje me gde ih terate kada je azil zatvoren?I po cijem naredjenju jer je danas komradovo vozilo proslo sa psima.

Najnovije vesti

ZutoCvece