IZVEŠTAJ DRŽAVNOG REVIZORA: SPORNE JAVNE NABAVKE

Od priplodnih junica do Lamele 5

Trenutno sagledavaju  izveštaji i do kraja januara će biti podnete prekršajne, krivičnih  i prijava za privredne prestupe

 

Državna revizorska institucija (DRI) je u svom izveštaju o poslovanju grada Vranja za 2011. godinu utvrdila da od 36 javnih nabavki njih 14, vrednost oko 213 miliona, sem što uopšte nisu bile u Planu javnih nabavki, već nisu ni sprovedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o javnom dugu. Postojeći ugovori sadrže mnogo nepravilnosti, počevši od toga da sama Odluka o pokretanju postupka nabavke (u daljem tekstu Odluka) ne sadrži podatke o finansijskom planu za plaćanje, preko toga da je grad prvo donosio Odluke o zaduživanju, a zatim pribavljao mišljenje nadležnih (resornog ministarstva) i da je zaključivao Ugovore o javnoj nabavci pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača, do toga da se radilo bez javnog poziva i da su čak poništavani povoljniji postupci i raspisivani novi nepovoljniji po budžet.

MIRETOVI MILIONI

Javne nabavke u Gradskoj upravi (GU) sprovodila je Služba za javne nabavke u kojoj, navodi revizor, jedan broj službenika ne poseduje čak ni sertifikate da se ovim poslom bavi. Dalje, plan nabavki po kontima i korisnicima potpisan je i overen od strane načelnika GU bez delovodnog broja, a planirana vrednost je iskazana sa PDV, što nije u skladu sa zakonom. Međutim, donedavna načelnica Maja JOVIĆ o tome nije htela da govori za «Vranjske». Ono što je, pak, nesporno je da su nabavke (vidi okvir) bile pod direktnom ingerencijom tadašnjeg gradonačelnika Miroljuba STOJČIĆA koji je Odluke donosio. Tako, najniža vrednost nabavke iz jula 2011. iz domena onih male vrednosti iznosi milion dinara i podrazumeva radove na vrtiću u Bloku 53, a najveća vrednost od preko 91 milion se odnosi na posao stambene zgrade «Lamela 5» koji je dobila građevinska firma Noveko Vranje. No, krenimo redom.

Gradonačelnik je 11.10. pokrenuo postupak nabavke finansijske usluge – kredita za finansiranje kapitalnih investicija planiranih Programom izgradnje i uređenja građevinskog zemljišta, vrednosti 50 miliona dinara, zaduživanjem kod Unikredit banke Vranje. Zatim, tu je Odlukao od 23.12. čiji je predmet sto priplodnih junica, vrednost nabavke je 22 miliona, a platiće se Fruškogorskoj mlekari iz Novog Sada. Interesantno je da je gradonačelnik pre ovog poništio postupak nabavke po rešenju koje je donelo Ministarstvo poljoprivreda i čija je vrednost bila 18 miliona. Dana 17.10. gradonačelnik je doneo Odluku čiji je predmet nabavka dobara – mašine drobilice za građevinski otpad. Vrednost nabavke je oko 8,6 miliona, a posao je dobila firma Altom plus iz Beograda. Sledeća nabavka odnosi se na Odluku iz aprila meseca o Uređenju centralnog trga u Vranjskoj Banji. Vrednost nabavke je oko 15 miliona, a finansijeri su Ministarstvo životne sredine i Fond za razvoj (učešće grada je 1,5 miliona odnosno 10 posto ukupne vrednosti projekta). Posao je dobila građevinska firma Meteor Vranje. Sledi Odluka od 23.11. u uvodnom delu već pomenuta kao najvrednija nabavka od oko 91 milion, koja se  odnosi na stambenu zgradu «Lamela 5» i firmu Noveko iz Vranja, a tu je i ona iz maja meseca vezana za Dunav osiguranje Vranje, vredna 5,3 miliona, za koju je revizor naveo da je gradonačelnik potpisao ugovor bez ikakvih ovlašćenja! Potom ugovor od 21.2. vezan za nabavku dobara – benzina u otvorenom postupku, vrednosti preko pet miliona, a ugovor o prodaji je potpisan sa NIS Novi Sad. Ugovor ne sadrži jasno izraženu konačnu cenu (vrednost) nabavke, kao bitan elemenat ugovora, ali se njegova vrednost može utvrditi iz konkursne dokumentacije i ponude ponuđača. Dalje, Odlukom gradonačelnika pokrenut je i postupak za javnu nabavku male vrednosti - usluge digitalizacije i kopiranja crkvenih knjiga sa teritorije Vranja i opština Gnjilane, Novo brdo, Kosovska Kamenica i Vitina. Vrednost ove nabavke je preko tri miliona, a ugovor je sklopljen sa Istorijskim arhivom 31. januar. Sledi ona od 23.3. za nabavku male vrednosti - finansijske usluge – učešće grada u otplati kredita banke malim i srednjim preduzećima (sa rokom otplate od 5 godina i glavnicom do 15.000 evra po korisniku), a vrednost nabavke je nešto preko tri miliona. Ugovor, koji ne sadrži jasno izraženu konačnu cenu (vrednost) nabavke, sklopljen sa Komercijalnom bankom.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)

Komentari

i treba da ih podnesu

ZutoCvece